Counter Assault ترجمه ایونت

Game
2021-11-15 11:11:41


⚜️ | 3 بازی در بتل رویال انجام بدید
⚜️ | 2000 دمیج به انمی وارد کنید
⚜️ | 3 کیل با استفاده از کلاس مورد نظر خود در بتل رویال بگیرید
⚜️ | 1500 متر در بتل رویال حرکت کنید
⚜️ | 2 بازی بتل رویال با دوستان خود انجام بدید
⚜️ | 5 کیل با اپراتوراسکیل در مولتی بگیرید
⚜️ | 40 مدال در مود مولتی بگیرید

tags : کالاف دیوتی موبایل