2/10

جایزه نفر اول 2 میلیون و نفر دوم 1 میلیون جوایز از طریق سکه بوستر پلی داده خواهد شد یعنی به نفر اول 2 هزار سکه و نفر دوم 1 هزار سکه

game and console

Dota2
PC

start date

2021-09-16 17:43:32

end date

2021-09-16 00:00:00

tournament type

league

Description

سریع شرکت چون روم 10 نفره است و شانس شما برای برنده شدن در این رنک خیلی بالاست😉♥️ نفر اول 2 هزار سکه دریافت می‌کند یعنی 2 میلیون تومان نفر دوم 1 هزار سکه دریافت می‌کند یعنی 1 میلیون تومان نفر سوم 500 سکه دریافت می‌کند یعنی 500 هزار تومان نفر چهارم 250 سکه دریافت می‌کند یعنی 250 هزار تومان سریع شرکت کنید شما فقط با 5 سکه شرکت میکنید و میلیونی برنده می شوید ساعات بازی همان روزی که روم کامل شد در قسمت massage هماهنگ می‌شود که همه حتما حضور داشته باشند سریع شرکت کنید فقط 10 نفر در بازی هستند

Rewards