0/3

تک به تک🥰😇 بازی همه چی نفر اول 20 سکه برنده میشه

signup cost : 10.00 coins

game and console

COD
Mobile

start date

2100-09-20 00:00:00

end date

2100-09-21 00:00:00

tournament type

team20

Description

دیر بیای تمومه ها🤩😍 جایزه هارو صفر گذاشتم که اگه اول شدی و سیپی خواستی سیپی بدم بجای سکه سیپی برنده=160🤑😍واگه سکه بخواد=20سکه بهش میدم

Rewards